Energotest na facebook
 • www.energotest.com.pl  >>  
 • Oferta  >>  
 • Projektowanie
 • Projektowanie

  Realizujemy działalność z zakresu projektowania szeroko rozumianych układów elektryki i automatyki od roku 2003, kiedy to włączono do struktury organizacyjnej firmy zespół projektowy wywodzący się z Energoprojektu-Gliwice. Aby lepiej dostosować ofertę do potrzeb rynku, działalność projektowa została zorganizowana w trzech pracowniach:

  Pracownia projektowania układów zasilania i dystrybucji energii.

  Zakres kompetencji tej pracowni obejmuje realizacje prac projektowych w zakresie:

  • układów zasilania i dystrybucji energii elektrycznej (sieci i instalacje elektryczne) elektrycznej na poziomie średniego i niskiego napięcia;
  • stacji transformatorowych SN/nn;
  • rozdzielnic średniego i niskiego napięcia;
  • układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w sieciach SN i nn;
  • układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej;
  • układów napięć pomocniczych i gwarantowanych prądu stałego i zmiennego;
  • układów automatyki przełączania zasilań SZR/PPZ;
  • systemów nadzoru nad sieciami DC;
  • instalacji oświetlenia i siły;
  • gospodarki kablowej;
  • dyspozycji urządzeń;
  • opracowania założeń i koordynacji międzybranżowej w zakresie swoich kompetencji;

  Pracownia projektowania układów wyprowadzenia mocy.

  Zakres kompetencji tej pracowni obejmuje realizacje prac projektowych w zakresie:

  • budowy i modernizacji układów wyprowadzenia mocy z jednostek wytwórczych dużej, średniej
   i małej mocy, w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych;
  • układów wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów;
  • układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej generatorów, transformatorów oraz bloków generator-transformator,;
  • układów regulacji napięcia transformatorów;
  • układów synchronizacji;
  • układów pomiarowych;
  • systemów rejestracji i analizy zdarzeń i zakłóceń;
  • modernizacji nastawni elektrycznych i pulpitów sterowniczo-sygnalizacyjnych;
  • systemów sterowania i nadzoru typu SCADA;
  • budowy i modernizacji części elektrycznej układu zasilania potrzeb własnych i ogólnych elektrowni
   i elektrociepłowni w tym instalacji odsiarczania spalin, nawęglania, odpopielania itp.
  • gospodarki kablowej;
  • dyspozycji urządzeń;
  • opracowania założeń i koordynacji międzybranżowej w zakresie swoich kompetencji;

  Pracownia projektowania stacji elektroenergetycznych.

  Zakres kompetencji tej pracowni obejmuje realizacje prac projektowych w zakresie:

  • budowy i modernizacji stacji elektroenergetycznych 110kV/SN i to zarówno w obszarze obwodów pierwotnych jak i wtórnych stacji;
  • układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej stacji WN/SN w tym pól liniowych, transformatorowych i pól łączników sprzęgłowych;
  • układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej;
  • obwodów pomocniczych stacji w tym układów napięć pomocniczych i gwarantowanych stacji;
  • układów telemechaniki i łączności stacji;
  • układów centralnej sygnalizacji i sygnalizacji zakłóceniowej stacji w tym systemów SCADA
  • gospodarki kablowej;
  • dyspozycji urządzeń;
  • opracowania założeń i koordynacji międzybranżowej w zakresie swoich kompetencji;
  • opracowania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Urzędzie;
  • opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w tym opracowania projektu budowlanego i reprezentowania Inwestora przed Urzędem;

  W ramach poszczególnych pracowni opracowywane są, w zależności od wymagań Klienta zapisanych w umowie, projekty koncepcyjne, projekty podstawowe oraz projekty wykonawcze. W szczególnych przypadkach, wynikających z konieczności zgłoszenia projektowanych robót w Urzędzie lub uzyskania pozwolenia na budowę, dla danego zadania Inwestycyjnego opracowywana jest stosowna dokumentacja wynikająca z wymogów Prawa Budowlanego tj. Projekt Budowlany lub niezbędna, do zgłoszenia w Urzędzie, dokumentacja techniczna robót. Niezależnie wykonywane są również niezbędne obliczenia i analizy sieci konieczne do prawidłowego doboru projektowanych urządzeń i obliczenia nastaw zabezpieczeń.

  Zespół doradców technicznych.

  W ramach struktury Pionu Projektowania i Analiz wyodrębniono Zespół Doradców Technicznych. Podstawowym celem działalności tego Zespołu jest wspomaganie wiedzą i doświadczeniem poszczególnych pracowni w rozwiązywaniu trudnych zagadnień techniczno-organizacyjnych wynikających z realizacji bieżących zadań projektowych oraz szkolenie i rozwój przyszłych profesjonalnych kadr projektowych Energotestu.

  Obszar działalności tego Zespołu koncentruje się również na:

  • opracowywaniu analiz technicznych, w tym analiz sieciowych;
  • doradztwie technicznym;
  • opracowywaniu koncepcji, prac studialnych, projektów podstawowych dla złożonych zadań projektowych i przedsięwzięć inwestycyjnych;
  • weryfikacji opracowywanych w Pionie projektów, w różnych fazach projektowania;
  • opracowywaniu ofert technicznych;
  • prowadzeniu nadzorów autorskich;
  • utrzymywaniu kontaktów z Klientami Energotestu

  Współpraca wielobranżowa.

  Dla zadań projektowych, wymagających udziału projektantów z innych branż, podejmowana jest współpraca z zewnętrznymi biurami projektowymi z branży architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, sanitarnej, instalacyjnej etc. Podejmujemy współpracę z biurami, projektantami mającymi bogate doświadczenie w projektowaniu obiektów przemysłowych, w tym w szczególności obiektów elektroenergetycznych. W ramach naszej odpowiedzialności za całość projektu, zleconego nam przez Klienta, podejmujemy nadzór nad jego realizacją jako całości oraz prowadzimy koordynację wielobranżową. Naszym staraniem jest również dbałości o końcową jakość i kompletność projektu z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  Narzędzia wykorzystywane w procesie projektowania.

  W chwili obecnej głównym narzędziem wspomagającym pracę naszych projektantów jest Eplan Electric P8. Poza Eplanem, wykorzystujemy także WSCAD w wersji 5.4, oprogramowanie SeeElektrical oraz AutoCad. Oprócz wyżej wspomnianego oprogramowania graficznego, w procesie projektowania i wszelkiego typu analizach wykonywanych w Pionie Sterowania i Analiz, wykorzystywane są programy do obliczeń zwarciowych, doboru urządzeń, nastaw zabezpieczeń, obliczeń rozpływowych w zakresie rozpływu prądów roboczych i prądów zwarciowych, itp. 

  Strona główna  :  O firmie  :  Aktualności  :  Oferta  :  Kariera  :  Kontakt  :